Skip to main content

FAQ – frågor och svar om personlig assistans och LSS

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans enligt LSS är en rättighet som tilldelas personer som har en omfattande och bestående funktionsnedsättning. Praktiskt innebär det att du har personliga assistenter som hjälper dig med det du inte kan göra själv, ett stöd som ska utformas efter dina individuella behov. Detta ska garantera personen goda förutsättningar och möjligheter att leva ett liv med samma rättigheter och möjligheter som andra.

LSS delas in i personkretsarna 1, 2 och 3 och för dessa personer tillämpas rättigheter och olika insatser såsom exempelvis personlig assistans. Denna lag finns till för att underlätta för dig med funktionsnedsättning, och även för dina anhöriga och andra nära. Du kan läsa mer på Socialstyrelsens hemsida (länk).

Vad menas med anhörigassistans?

En anhörig kan vara personlig assistent åt en närstående. Föräldrar, syskon, barn, andra släktingar eller partners kan vara personlig assistent åt en familjemedlem. Detta kan kännas tryggt för både brukaren och den närstående.

Personlig assistans för barn och unga

Du som är förälder till ett barn som är i behov av personlig assistans har säkert en del frågor och funderingar. Alla barn är unika och har olika behov. Personlig assistans ger möjlighet till ditt barn att utvecklas och bli så självständigt som möjligt. Personlig assistans ges i syftet att underlätta barnets funktionsnedsättning i olika situationer så att barnet kan leva så mycket som möjligt som andra barn i samma ålder, och även för att familjen ska kunna leva som andra familjer.

Vi på Självklarhets Assistans gör alltid upp individuella planer som ska passa både dig och ditt barn.
Föräldraansvaret finns alltid kvar, oavsett om barnet har personlig assistans eller inte. Uppfostran, trygghet och omvårdnad finns alltid i föräldrarnas ansvar.

Vad betyder LSS?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen ger rätt till olika former av insatser till personkretsar 1, 2 och 3.

Vad säger LSS?

Personlig assistans är en rättighet som finns till för personer med omfattande funktionsnedsättning och gäller för personkretsarna 1, 2 och 3. Olika insatser för specifikt stöd ska ges, vilket ska främja jämlikhet i levnadsvillkor så att den enskilde ska ha möjlighet att leva som andra i samma ålder. Insatserna ska vara varaktiga och anpassade för varje enskild individ.

Personkretsar 1, 2 och 3

Personkrets 1: Personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), autism eller autismliknande tillstånd. Denna personkrets är diagnosbaserad.

Personkrets 2: Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3: Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, som orsakar betydande svårigheter i det dagliga livet och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Kostar personlig assistans något?

Du betalar ingenting själv. Den personliga assistansen betalas av antingen Försäkringskassan eller din kommun och påverkar inte din egen inkomst eller tillgångar. Assistanstimmarna baseras inte heller på hur din ekonomiska situation ser ut.

Vad är funktionsnedsättning?

Med funktionsnedsättning menas att personen har en nedsättning av den fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmågan. Den kan ha uppstått genom en medfödd eller förvärvad skada eller sjukdom. Dessa tillstånd kan vara bestående eller övergående.

Vad är funktionshinder?

Ett funktionshinder är definitionen på begränsningar som en person med funktionsnedsättning stöter på i sin omgivning, som kan ge upphov till olika former av hinder i vardagen. Detta beror ofta på bristande resurser eller tillgänglighet i omgivningen.

Vad är funktionsvariation?

Funktionsvariation är ett ord som beskriver att egenskaper och förmågor hos alla människor är olika.